TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

  Kế tiếpLùi lại

  TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

  I – Các thành viên bộ máy quản trị:

  – Chủ tịch HĐTV:

  Ông: Vũ Đức Quân – Th.S Quản trị kinh doanh

  Thành Viên:

  Ông: Lê Hồng Chương – Cử nhân Quản lý hành chính

  Thành Viên:

  Bà: Nguyễn Thị Hường – Th.S Kinh tế – XD

  Thành Viên:

  Ông: Hoàng Quốc Văn – Kỹ Sư thủy lợi

  II – Ban Giám Đốc Công ty:

  -Chủ tịch – HĐTV, Giám Đốc              : Vũ Đức Quân                         ĐT: 0912539268

  – Giám đốc điều hành                          : Hoàng Quốc Văn                ĐT: 0919989333

  – Giám đốc tài cính                                 : Hoàng Quốc Văn                ĐT: 0911081108

  – Phú Giám Đốc 1                                    : Trần Văn Tuấn                  ĐT: 0981213030

  – Phú giám đốc 2:                                    : Trần Văn Hà                        ĐT: 0919989666

  III – Cán bộ công nhân viên và công nhân của Công ty:

  1. Danh dách cán bộ, công nhân kỹ thuật Công ty

  Cán bộ kỹ thuật và công nhân bậc cao                                         : 50 Người.

  Trong đó:   –   Thạc sĩ KHKT                                                          : 01 Người.

  –   Chuyên gia thi công                                               : 01 Người

  –    Kỹ Sư và cử nhân                                                   : 06 Người.

  –    Cao đẳng                                                                 : 8 người

  –    Trung cấp:                                                            : 10 người

  –    Công nhân bậc cao                                                : 24  Người.

  Tuỳ vào Công trình và quá trình hoạt động, Công ty luôn luôn tuyển dụng và bổ sung thêm CBCNV,  Kỹ sư, cử nhân,  Công nhân bậc cao.

  IV- Các đơn vị thành viên và liên Doanh:

  1 – CÔNG TY XÂY DỰNG NGẦM HÀ NỘI

  Địa chỉ:số 21 Nguyễn Qúy Đức , Thanh Xuân, Hà Nội.

  Điện Thoại    : 04.2812000             Fax:                : 04.7820176

  Kế tiếpLùi lại