DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ ĐANG THI CÔNG, LIÊN DOANH VỚI ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THỰC HIỆN   CÁC CÔNG TRÌNH CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG (SẮT THÉP, XI MĂNG, CÁT, ĐÁ, ..)